22 Agustus 2012

Syari’at Membimbing Anda dalam Menggunakan Jawwal/Handphone (2)Oleh :
Abu Ibrahim ‘Abdullah bin Ahmad bin Muqbil hafizhahullah


Bimbingan Kedelapan
Menghindari gambar makhluk bernyawa
Sesungguhnya di antara perkara haram yang kebanyakan manusia dengan gampangnya terjatuh ke
dalamnya adalah sikap mengikuti hawa nafsu dengan menggambar makhluk bernyawa, baik berupa
manusia, hewan, burung, ataupun yang lainnya.
Dalil-dalil dalam permasalahan ini menunjukkan larangan untuk menggambar makhluk bernyawa
secara keseluruhan. Adapun yang mengatakan di sana ada beberapa pengecualian, maka wajib
baginya untuk menunjukkan dalilnya. Di antara dalil yang menerangkan permasalahan ini adalah
sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam :
كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم
Semua tukang gambar tenpatnya di an-nar (neraka), setiap apa yang dia gambar akan dijadikan
ruh untuknya yang kemudian (gambar yang sudah berruh tersebut) akan mengadzabnya di
jahannam. (dari shahabat Ibnu Abbas. Al-Bukhari 345, Muslim 213)
Di antara dalilnya juga adalah hadits dengan lafazh :
إن الذين يصنوعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ،يقال يقال لهم:أحيوا ما خلقتم
Sesungguhnya orang-orang yang menggambar gambar-gambar (bernyawa) ini akan diadzab pada
hari kiamat. Dikatakan kepada mereka: hidupkan apa yang telah kalian ciptakan ini. (dari shahabat
Ibnu ‘Umar. Al-Bukhari 5607, Muslim 2108)
Dalil-dalil yang menunjukkan haramnya menggambar makhluk bernyawa sangatlah banyak, silakan
merujuk kepada kitab-kitab yang membahas tentang permasalahan tersebut.2
Al-Lajnah Ad-Da’imah telah ditanya dengan pertanyaan sebagai berikut (fatwa no. 16205)
Pertanyaan : Apakah menggambar dengan menggunakan kamera video itu termasuk dalam hukum
menggambar dengan alat fotographi (kamera)??
Jawab : Ya, hukum menggambar dengan video sama dengan menggambar dengan fotografi
dalam hal pelarangan dan pengharamannya berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada.
Al-Lajnah Ad-Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta’.
Ketua: ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz rahimahullah
Wakil ketua: ‘Abdurrazzaq ‘Afifi.
Anggota: ‘Abdul ‘Aziz Alu Asy-Syaikh, ‘Abdullah bin Ghudayyan, Shalih bin Al-Fauzan, Bakr
Abu Zaid.
Yang lebih parah dari itu semua adalah sebagian orang yang mengambil gambar mahramnya atau
istrinya untuk disimpan di dalam HP. Ini adalah kesalahan dan merupakan bahaya yang besar.
HP yang di dalamnya terdapat gambar (foto) istrinya misalnya, atau gambar (foto) anak
perempuannya terkadang bisa hilang atau anda lalai darinya sehingga tertinggal di rumah orangorang
yang anda anggap teman, padahal mereka tidak amanah dan tidak punya sikap taqwa. Maka
dengan segera mereka akan membuka gambar-gambar pada HP tersebut yang kemudian mereka
melihat gambar yang disukainya, dan pada akhirnya mereka memindah gambar tersebut ke HP nya,
2 Di antaranya:
a. Risalah Tahrimu Tashwiri Dzawatil Arwah karya As Syaikh Al Allamah Muqbil bin Hadi Al Wadi’i rahimahullah.
b. Risalah Al Qaulul Mufid fi Hukmi At Tashwir karya Samahatusy Syaikh Ibnu Baz.
kemudian ke HP orang-orang yang semisal dengannya (tidak amanah dan tidak punya ketaqwaan).
Sehingga pada suatu hari mata engkau akan melihat sesuatu yang pahit dan terjadilah musibah yang
berakibat pada rusaknya rumah tangga. Wal ‘iyadzubillah.
Ada pertanyaan yang diajukan kepada Fadhilatu Asy-Syaikh Shalih bin ‘Abdillah Ad-Duwaisy -
Qadhi di Mahkamah Al-Qathif - seputar HP yang di dalamnya disediakan fasilitas alat gambar
(pemotret/kamera)??
Jawaban:
1. Sesungguhnya fasilitas-fasilitas yang ada pada HP di antaranya adalah fasilitas alat
penggambar (alat pemotret) teknologi tinggi, itu merupakan alat gambar tersembunyi. Menggambar
itu ada hukum-hukumnya sendiri dalam syari’at. Pada asalnya hukum menggambar (makhluk
bernyawa) adalah haram. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
با يوم القيامة الذين يضاهون بخلق ال # أشد الناس عذا
Orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu
yang serupa dengan makhluk Allah. (Muttafaqun ‘alaihi dari shahabat Aisyah)
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma , dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda :
بها في جهنم عذب كل مصور في النار يجعل ال له بكل صورة صورها نفسا ي
Semua tukang gambar tenpatnya di an-nar (neraka), setiap apa yang dia gambar akan dijadikan
ruh untuknya yang kemudian (gambar yang sudah berruh tersebut) akan mengadzabnya di
jahannam. (Muttafaqun ‘alaihi)
Dalil-dalil ini bersifat umum, para ulama mengecualikannya pada kondisi tertentu selama ada
kebutuhan.
2. Dalam fasilitas tersebut terdapat kemudahan untuk memerangi kaum muslimin dan muslimat
serta kemudahan untuk menghinakan kehormatan mereka ketika gambar (foto-foto) mereka diambil
dalam keadaan mereka lalai, hal itu akan berakibat pada munculnya kerusakan yang besar. Allah
menjadikan hal itu termasuk dosa besar. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman
ا# ين ب ا م # م إث نا و # ا ت به ل م ت اح د ق ئا ف # ي بر به م ير م ا ث # م إث و أ # ة يئ ط خ ب س ك ي ن م و
Dan Barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang
yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.
(An Nisa’: 112)
Allah subhanahu wa ta’ala juga berfirman :
ا# ين ب ما م # ث إ ا و # ان ت ه وا ب مل ت اح د ق وا ف ب س كت ما ا ر ي بغ ات ن م ؤ م ال و ين ن م ؤ م ال ون ذ يؤ ذين ل ا و
Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang
mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Al
Ahzab: 58)
3. Orang-orang yang memiliki jiwa berpenyakit dan penuh syahwat itu akan menempuh segala
cara untuk merusak rumah tangga seseorang, di antaranya adalah dengan gambar ini. Dan ini sangat
banyak terjadi. Aku mengatakan ini berdasarkan fakta yang aku ketahui secara langsung berupa
problem-problem rumah tangga dan penyimpangan-penyimpangan akhlak, bahkan pernah terjadi
peristiwa pembunuhan disebabkan ‘gambar’. Cukuplah bagi engkau (sebagai peringatan) kejadian
thalaq (perceraian), pemukulan, boikot, tuduhan (fitnah), laknat, dan kezhaliman yang terlalu
panjang untuk diceritakan.
Dari penjelasan yang lalu, akan tampak jelas oleh engkau hukum syar’i tentang fasilitas ini yakni
hukumnya haram, tidak boleh menjual dan membelinya. Wajib untuk melarang orang-orang yang
berada di bawah tanggung jawabnya dan senantiasa mengontrol mereka, karena keberadaannya
merupakan kerusakan yang tidak tersamarkan lagi. Wallahu a’lam.3
Bimbingan Kesembilan
Jagalah Akhlakmu
Fasilitas ini bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap rusaknya kehidupan pribadi dan
masyarakat, menganggap perkara yang hina merupakan perkara yang mulia, disebabkan jeleknya
dalam menggunakan HP ini, dan kemampuannay mengarahkan kepada kerusakan.
Sungguh sangat disesalkan!! Berapa banyak rumah tangga berantakan, aib di dalam rumah
terbongkar, dan kemudian mereka terjerumus ke dalam jerat setan, antara membunuh atau
mencederai orang lain. Maka seorang muslim itu adalah orang yang Allah selamatkan dari finah ini.
Mereka terjatuh ke dalam keadaan demikan karena melakukan tiga perkara:
1. Mengirim sms yang mengandung cinta asmara dan kasih sayang
Sesungguhnya di antara perkara yang memprihatinkan sekali adalah apa yang engkau lihat dan
engkau dengar dari perbuatan orang-orang fasik dari kalangan laki maupun perempuan, yang
mereka saling mengirim sms tidak senonoh yang pada ujungnya akan membawa pelakunya kepada
perbuatan zina, liwath (homoseks), dan akhlak yang buruk.
Bagaimana engkau melihat wahai saudaraku, apakah HP bagi orang yang demikian keadaannya
menjadi sesuatu yang membangun ataukah justru menjadi sesuatu yang merusak?!
2. Percakapan yang dipenuhi canda dan tawa
Terkadang perkara ini bahayanya lebih besar dari yang disebutkan tadi. Karena sifat HP yang
tersembunyi, maka setiap orang akan berbicara dengan orang lain dengan pembicaraan yang tidak
ada seorang pun yang mengawasi kecuali Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
3. Tukar-menukar gambar yang haram
Sudah terlalu banyak, sesuatu yang menimpa pada hati berupa kerusakan dan pengrusakan. Betapa
celakanya mereka yang mempromosikan dan menyebarkan perbuatan ini kalau tidak mendapatkan
rahmat dari Allah dan kalau meninggal dalam keadaan belum bertaubat.
Berapa banyak hati-hati yang mereka rusak, fitrah yang mereka simpangkan, rumah tangga yang
mereka berantakkan, yang pada akhirnya meeka akan menanggung dosa sesuai dengan tingkat
kerusakan yang mereka perbuat.
3 Aku katakan: terkait dengan alat gambar (pemotret), maka diharamkan untuk menggambar makhluk yang bernyawa
kecuali jika keadaan darurat seperti foto untuk kartu (KTP) ataupun foto paspor. Dan terkait dengan fasilitas tersebut
maka dibolehkan menggunakannya asalkan sesuai dengan dhawabith syar’i yang di antaranya disebutkan dalam
risalah ini. Wallahu a’lam.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :
ون ر يز ما ساء ا أل [ م ل ع ر ي غ ب م ه لون + يض ذين ل ا ار ز و أ ن م و ة ام ي ق ال م و ي # ة ل كام م ه ار ز و وا أ ل م ح ي ل
(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada
hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui
sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. (An-
Nahl: 25)
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :
م ت أن و م ل يع له ال ة و ر آخ وال ا ني د+ ي ال ف يم أل ب ذا ع م ه وا ل ن آم ذين ل ي ا ف ة ش اح لف ا يع ش ت ن أ بون + يح ين لذ ا ن إ
مون ل تع لا
Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di
kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan
Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. (An-Nur: 19)
Pedoman Kesepuluh
Jagalah Aqidahmu
Disebabkan mudahnya berhubungan dengan orang lain baik luar maupun dalam negeri terkhusus
jika dilakukan dengan sarana internet, maka menjadi mudahlah untuk mengetahui informasi dan
keadaan mereka, termasuk aqidah kufur maupun bid’ah, yang kemudian hal itu bisa berpengaruh
terutama kepada orang yang hatinya berpenyakit dan yang tidak memiliki benteng berupa dalil-dalil
yang bersumber dari Al-Qur`an dan As-Sunnah untuk membentengi dirinya.
Oleh karena itu, wajib untuk berhati-hati dari bahaya fasilitas ini, terkhusus dalam masalah ini
(aqidah), karena ini adalah masalah besar. Bukanlah perkara yang ringan jika hati seseorang
terasuki syubhat Yahudi, Nashrani, Majusi, Komunisme, Kapitalisme, Sekulerisme, Sufiyah,
Rafidhiyah, dan Hizbiyyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan.
Bimbingan Kesebelas
Jangan Sampai Mengganggu Sesama Muslim
Sesungguhnya di antara perkara yang wajib untuk berhati-hati darinya dalam menggunakan sarana
ini adalah perbuatan mengganggu seorang muslim baik dengan lisan maupun sms. Sungguh
sebagian orang telah menggunakan sarana ini untuk tujuan yang buruk seperti itu. Di antara mereka
ada yang menelepon pada saat-saat akhir malam, seperti pada pukul 01.00 atau 02.00 dini hari
untuk membikin cemas (mengganggu) penghuni rumah. Di antara mereka ada yang menggunakan
cara lain, dengan mengirim sms yang berisi rayuan, wal ‘iyadzubillah, yaitu dengan mengirim sms
kepada sebagian wanita yang berisi kalimat-kalimat jorok, tidak senonoh, dan disertai gambargambar
yang menjijikkan, ataupun juga gambar hati yang tertancap padanya anak panah, dan
berbagai cara lainnya. Wallahul musta’an.
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman
ا# ين ب ما م # ث إ ا و # ان ت ه وا ب مل ت اح د ق وا ف ب س كت ما ا ر ي بغ ات ن م ؤ م ال و ين ن م ؤ م ال ون ذ يؤ ذين ل ا و
Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang
mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Al-
Ahzab: 58)
Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma , dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda :
يا معشر من أسلم بلسانه، ولم يدخل اليمان في قلبه ل تؤذوا المسلمين،ول تعيروهم ،ول تتبعوا
عوراتهم؛فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم،يتتبع ال عوراته،يفضحه ولو في جوف رحله
Wahai sekalian orang yang telah berislam dengan lisannya namun belum masuk keimanan ke
dalam hatinya, janganlah kalian mengganggu kaum muslimin, jangan mencelanya, dan jangan
mencari-cari aib mereka, karena sesungguhnya barangsiapa yang berupaya mencari aib
saudaranya sesama muslim, niscaya Allah akan mencari aibnya, dan barangsiapa yang Allah cari
aibnya maka pasti Allah akan membongkarnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. (HR. At-
Tirmidzi 2023. Asy-Syaikh Al-Albani berkata dalam Shahih At-Tirmidzi pada hadits no. 2023 :
“hasan shahih”, dan beliau juga menshahihkan hadits ini dalam Shahihul Jami hadits no. 7985).
Di antara perkara yang juga hendaknya diperhatikan dalam permasalahan ini adalah meyakinkan
benar atau tidaknya nomor telepon sebelum menghubungi nomor tersebut, sehingga tidak
sampai mengganggu orang yang dihubungi tadi (karena salah sambung). Kemudian (jika sampai
terjadi salah sambung) hendaknya engkau terangkan padanya bahwa engkau tidak bermaksud
berbicara dengannya.
Di antara perkara yang hendaknya diperhatikan juga (dalam rangka menghindari gangguan terhadap
sesama muslim) adalah jangan memakai HP orang lain tanpa seizinnya. Bisa jadi di dalam HP
milik orang lain tersebut ada sesuatu yang sifatnya rahasia dan hanya khusus diketahui pemiliknya,
yang dia tidak senang kalau sesuatu tersebut diketahui oleh orang lain. (Kalau hal itu dilakukan),
maka penglihatanmu akan tertuju pada sesuatu yang terdapat pada HP orang lain tadi yang itu akan
bisa mengganggu, membuat marah, dan membuat cemas dia. Maka berhati-hatilah dari perbuatan
semacam ini.
Bimbingan Kedua Belas
Menghormati Hak-Hak Masjid
Sesungguhnya di antara kesalahan yang harus diperhatikan dan diperbaiki adalah membiarkan
(mengaktifkan) volume HP, yang bisa menyebabkan terganggunya orang-orang yang shalat dan
orang-orang yang berada di masjid karena suara HP tersebut. (Bahkan yang lebih parah) terkadang
suara tersebut berupa suara musik atau potongan lagu dari penyanyi laki-laki maupun perempuan.
Maka (barangsiapa yang berbuat seperti itu), di mana upaya dia dalam mengormati dan memuliakan
masjid?! Dan di mana pula upaya dia dalam mengagungkan nilai ibadah shalat?!
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman :
وب ل ق ى ال و ق ت ن ا م نه إ ف له ال ر ائ شع ظم يع ن م و ك ل ذ
Demikianlah (perintah Allah), dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka
sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati. (Al-Hajj: 32)
Dan Allah subhanahu wa ta’ala juga berfirman
به د ر ن ع له ر ي خ و ه ف له ال مات ر ح ظم يع ن م و ك ل ذ
Demikianlah (perintah Allah), dan barangsiapa mengagungkan segala sesuatu yang terhormat di
sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabbnya. (Al Hajj: 30)
Bimbingan Ketiga Belas
Jangan Engkau Menjadi Penyebab Terjadinya Kecelakaan di Jalan
Banyak pengemudi mobil yang menggunakan HP dalam keadaan dia sedang mengemudi, dan
bahkan terkadang dia dengan asyiknya mengobrol dengan lawan bicaranya di telepon tanpa
mewaspadai apa yang akan terjadi padanya di tengah jalan sehingga terjadilah kecelakaan. Maka
seyogyanya untuk menonaktifkan HP ketika mengemudi atau dia minta tolong orang lain untuk
menerima/menjawab telepon yang masuk padanya.
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman :
ة ك ل ته ى ال ل إ كم ي يد بأ وا ق ل لا ت و
Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al Baqarah: 195)
Allah subhanahu wa ta’ala juga berfirman :
ما# ي ح ر م ك ب كان له ن ال إ م ك س ف ن وا أ ل ت ق لا ت و
Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. (An Nisa’: 29)
Bimbingan Keempatbelas
Awas! Bahaya HP bagi Para Wanita
Para wanita itu adalah orang-orang yang kurang akal dan kurang agamanya. Oleh karena itulah
disebutkan dalam sebuah hadits bahwa Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu berkata :
خرج رسول ال صلى ال عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على نساء فقال : يا
معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار . فقلن :وبم يارسول ال؟ ! قال : تكثرين اللعن
وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن! قلن ومانقصان
ديننا وعقلنا يارسول ال؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن :بلى. قال : فذ
لك من نقصان عقلها .أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى. قال : فذلك من نقصان دينها
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar pada hari ‘Idul Adha atau ‘Idul Fithri manuju
mushalla, kemudian beliau melewati sekumpulan wanita, maka beliau pun bersabda : “Wahai
sekalian wanita, bershadaqahlah kalian, karena sungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni
an- nar (nereka) yang paling banyak.”
Mereka (para wanita tadi) bertanya: “Mengapa bisa demikian wahai Rasulullah?”
Beliau bersabda : Kalian banyak melakukan caci maki dan membangkang pada suami. Dan aku
tidak pernah melihat (manusia) yang kurang akal dan agamanya namun mempermainkan akal
kaum pria yang bijak dari pada kalian.
Mereka (para wanita) berkata : ‘Apa yang dimaksud dengan kurangnya agama dan akal pada kami
wahai Rasulullah?’
Beliau bersabda: Bukankah persaksian seorang wanita itu sama dengan setengah persaksian
seorang laki-laki?
Kami mengatakan : ‘Ya, benar.’
Beliau bersabda: Itulah di antara bentuk kurang akalnya. Dan bukankah seorang wanita jika haid,
dia tidak shalat dan tidak berpuasa?
Mereka menjawab: ‘Ya, benar.’
Beliau bersabda: Itulah di antara bentuk kurang agamanya.
(HR. Al-Bukhari 298, Muslim 80)
Bahaya alat (HP) ini bagi para wanita sangatlah besar, terutama pada sesuatu yang bisa
menimbulkan fitnah dan tipu daya. Dan juga pada perkara yang terkadang mengejutkan berupa
kalimat-kalimat manis, yang tampak dari luar itu seolah-olah merupakan rahmah (kasih sayang)
namun pada hakekatnya itu adalah adzab. Sebagian wanita terkadang tidak mampu bersikap dengan
tepat ketika menghadapi hal-hal yang demikian, bahkan terkadang terpengaruh olehnya. Ini
terutama menimpa sebagian pemudi yang sudah mencapai masa pubertas, yang mereka itu tidak
bisa melihat perkara yang bermanfaat/positif bagi diri mereka sendiri tanpa adanya perhatian dan
pengawasan dari orang-orang yang mengurusi (wali-wali) mereka, yaitu anak-anak yang tidak
membentengi dirinya dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah.
Memberikan kesempatan kepada seorang wanita untuk memegang HP, sehingga HP tersebut terus
bersama dia, baik di kamarnya, di jalan, pasar dalam keadaan tanpa adanya pengawasan dan
perhatian dari walinya dari kalangan orang-orang yang bertaqwa, sehingga mereka bebas
menelepon dan berbicara dengan siapa saja sekehendaknya, berkawan dengan siapa saja baik lakilaki
maupun perempuan, janjian dengan mereka, — kecuali wanita yang memang Allah beri rahmat
kepada mereka — , maka ini wahai ummat Islam adalah peringatan penting.
Sungguh wanita itu sangat lemah, dia sangat mudah larut dan rusak di tengah-tengah fitnah ini, dan
syaithan mempermainkan mereka semaunya.
Seruan Penting Kepada Setiap Wanita ‘Afifah (yang menjaga kehormatannya)
Kegembiraan apa yang lebih besar daripada ketika Allah memberikan hidayah kepada engkau?
Sungguh engkau mendapat kemuliaan setelah merasakan kehinaan, ketinggian setelah kerendahan,
bagaimana keadaan wanita dahulu sebelum masa Islam dan bagaimana keadaannya setelah Islam!
Allah memuliakan wanita, baik ibu, saudara perempuan, anak perempuan, istri, dan kerabat yang
barangsiapa menyambung tali kekerabatan (silaturrahim), maka Allah akan menyambungnya, dan
barangsiapa yang memutusnya, maka Allah akan memutusnya.
Maka apakah yang diinginkan oleh para penyeru kebebasan (emansipasi) wanita?! Apakah (dengan
syariat Islam) ini wanita menjadi terkekang di bawah agama Islam?! Alangkah buruknya kata-kata
yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta.
Kita perhatikan, fenomena yang tampak pada umat ini berupa kerusakan dan telanjangnya sebagian
wanita, serta tampilnya sebagian mereka di layar HP dengan berbagai perhiasannya dalam keadaan
menari, dan sebagian mereka tampil dalam kondisi telanjang yang sangat memalukan, tidak pernah
dijumpai yang seperti ini di negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan hal yang seperti ini berasal dari
negeri-negeri kafir. Kita memohon kepada Allah keselamatan.
Dan termasuk yang serupa dengan perkara tersebut adalah munculnya sebagaian wanita sebagai
bintang iklan, maka di manakah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta’ala?!
Tidakkah kamu ingat -wahai hamba Allah- hari kematian engkau, di saat pergi meninggalkan dunia
ini untuik menuju akhirat?! Tidakkah kamu ingat ketika menghadap Allah Ta’ala besok dan Dia
menanyai engkau tentang apa yang kamu lakukan tersebut?! Bagaimana jawabanmu pada hari itu?!
Bimbingan Kelimabelas
Tidak Memberi Kesempatan Kepada Anak Kecil dan Anak yang Memasuki Usia Puber untuk
memegang HP
Demikain juga termasuk perkara yang penting adalah tidak memberi kesempatan kepada anak kecil
untuk memegang HP, karena sesuatu yang dipegang anak kecil itu sering hilang, kecurian, ataupun
yang lainnya, dan mereka tidak mengerti bahaya yang ada pada HP. Demikian pula keadaan anak
yang sedang memasuki masa puber. Kecuali disertai adanya perhatian dan peringatan yang keras
dari perkara yang bisa menyeret dia untuk terjatuh ke dalam bahaya yang besar karena alat (HP) ini.
Anak-anak itu berada dalam tanggung jawab ayah dan ibu mereka sebagaimana firman Allah
subhanahu wa ta’ala
ا د ل شدا ظ لا ة غ ك ائ ل ا م ه ي ل ع ة جار ح ال و ناس ها ال ود ق ا و # ار ن م يك هل أ و م ك س ف أن وا وا ق ن آم ذين ل ا ا يه+ يا أ
ون ر م يؤ ا م ون ل ع ف ي و م ه ر م ا أ م له ال ون ص ع ي
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan
bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mereka selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-Tahrim: 6)
Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya beliau mendengar Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
كلكم راع ومسئول عن رعيته فالمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسئول
عن رعيته ،والمرأة في بيت زاوجها راعية ،وهي مسئولة عن رعيتها،والخادم في المال سيده راع
وهو مسئول عن رعيته
Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang
imam adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang suami itu
pemimpin bagi keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu, seorang istri itu
pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang pembantu itu
pemimpin bagi harta tuannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. (HR. Al-Bukhari 2278,
Muslim 1829)
Bimbingan Keenambelas
Jangan Berbuat At-Tajassus (Mencari-cari Kesalahan/Kelemahan/Kekurangan Orang Lain)
Di antara penggunaan alat ini (HP) dalam perkara yang menyelisihi syari’at adalah apa yang
dilakukan oleh sebagian orang ketika memanfaatkan alat ini untuk berbuat at tajassus (upaya
mencari kesalahan, kelemahan, dan kekurangan orang lain) demi kepentingan pihak tertentu.
Terkadang sebagian orang tadi merekam suatu pembicaraan yang dia dengar dari HP (menyadap)
bukan untuk mencari faidah tetapi untuk tujuan mencuri berita dan mencari kesalahan, kelemahan,
dan kekurangan pihak lain. Allah subhanahu wa ta’ala telah berfirman:
حب ي ا أ # ض بع م ك ض ع ب ب ت يغ لا وا و سس تج لا و م إث ظن ال عض ب ن إ ظن ال ن ا م # ير ث وا ك ب ن ت وا اج ن آم ذين ل ا ا يه+ يا أ
يم ح ب ر وا ت له ال ن إ له وا ال تق ا و وه م ت ه ر ك ا ف #ت ي م يه خ أ م لح ل ك يأ ن أ كم د ح .أ
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena
sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah berbuat tajassus (mencari-cari
keburukan/kejelekan/kesalahan) orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah
seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah
kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Al-Hujurat: 12)
Bimbingan Ketujuhbelas
Berhati-hati dari Beberapa Penyakit Hati: Merasa Dirinya Lebih, ‘Ujub, Bangga Diri,
Tertipu, Sombong, Riya’, dan Sum’ah
Penyakit-penyakit tersebut adalah termasuk di antara penyakit berbahaya yang menimpa para
pemegang (pengguna) HP, di mana terkadang seorang yang memegang (memiliki) HP itu pada
dasarnya tidak ada kepentingan (kebutuhan) dengan HP nya, sehingga tidaklah yang mendorong
dia untuk membeli dan menggunakan HP itu kecuali karena didasari sikap bangga diri, ujub,
dan merasa dirinya lebih daripada yang lain, dan seterusnya.
Terutama apa yang dilakukan oleh orang-orang “yang selalu mengikuti perkembangan zaman”,
tidaklah terlihat olehnya HP model baru di pasar (toko) kecuali dia akan bersegera untuk
membelinya dengan harga yang tinggi, padahal HP-nya yang lama masih dimilikinya. Bahkan
terkadang HP yang baru tadi tidak ada perbedaannya dengan HP yang lama kecuali hanya bentuk
(model)nya saja atau beberapa fasilitas saja.
Dan yang wajib atas seorang muslim untuk bersikap tawadhu’ dan rendah hati terhadap saudarasaudaranya
sesama mu’minin. Allah Ta’ala berfirman
ين ن م مؤ ال ن م ك ع تب ا ن م ل ك ناح ج ض ف اخ و
Dan rendahkanlah dirimu (wahai Muhammad) terhadap orang-orang yang mengikutimu, Yaitu
orang-orang yang beriman. (Asy-Syu’ara’: 215)
Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman
ين ن م ؤ م ل ل ك اح ن ج ض ف اخ و
Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. (Al Hijr: 88)
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :
وة لق لي ا و أ ة ب ص لع با وء ن ت ل ه ح ات ف م إن ا م وز ن ك ال ن ه م ا ن ي آت و م ه ي ل ى ع غ ب ى ف وس م م و ق ن م كان ون ار ق ن إ
ين ح ر ف ال + ب يح لا له ال ن إ ح ر تف لا ه م و ق له ال ق ذ إ
Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Nabi Musa, Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka,
dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh
berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya
(Qarun): “Janganlah kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang terlalu membanggakan diri”. (Al-Qashash: 76)
Dan dari shahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda
، وما زاد ال عبد بعفو إل عزا، وما تواضع أحدهم ل إل رفعه ال [ ما نقصت صدقة من مال
Tidaklah shadqah itu akan mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba
karena sifat pemaaf yang ada padanya kecuali tambahan kemuliaan, dan tidaklah seseorang
bersikap tawadhu’ karena Allah kecuali pasti Allah akan angkat derajat dia. (HR. Muslim 2588)
Termasuk bentuk sikap tawadhu’ adalah berbicara yang baik dengan orang yang dia telepon
dengan pembicaraan yang lembut, penggunaan kata-kata yang mudah, memilih kalimat yang
baik, menjauhi perkataan yang kaku dan kasar, terutama ketika bericara dengan orang yang
berilmu dan memiliki keutamaan, maka tentunya mereka berhak untuk mendapatkan
penghormatan dan pemuliaan yang lebih.
Bimbingan Kedelapanbelas
Jangan Merusak Rumah Tangga Orang atau Membuat Fitnah yang Akibatnya Tidak Terpuji
Sebagian pengguna HP yang ada padanya fasilitas kamera telah sampai pada perbuatan yang
melampaui batas, yaitu mengambil gambar (memotret) pemudi muslimah ketika mereka tengah
lalai (tidak tahu atau tidak menyadari). Para muslimah yang berpakaian dengan seenaknya dan tidak
sesuai dengan pakaian yang syar’i, serta dalam keadaan tersingkap wajah-wajah mereka, diambil
gambar (foto)nya ketika mereka pergi dan pulang dari sekolah.
Demikian juga mengambil gambar (foto) wanita yang sedang pergi ke pasar untuk tujuan tertentu
atau ketika keluarnya mereka (para wanita) -dan ini jarang- ke atas balkon (loteng) untuk menjemur
pakaian.
Dan yang lebih parah dari itu adalah sebagian wanita fasiq terkadang diambil gambarnya (difoto)
dalam keadaan mereka sedang memakai perhiasan yang sangat belebihan ataupun ketika sedang
berdansa di pesta-pesta perkawinan yang diselenggarakan di tempat tertentu. Kemudian setelah itu
mereka menyebarluaskan gambar-gambar tadi melalui HP. Akibatnya seorang suami bisa melihat
apa yang terjadi pada istrinya, seorang bapak bisa melihat apa yang terjadi pada anak
perempuannya, seorang laki-laki bisa melihat apa yang terjadi pada saudara perempuannya, dan
seseorang bisa melihat apa yang terjadi pada kerabatnya atas kejelekan yang terjadi di HP-HP
tersebut, dan pada akhirnya terjadilah fitnah dan musibah yang akibatnya tidak terpuji, seperti
perceraian, penganiayaan, pengusiran, dan terkadang juga pembunuhan.
Bimbingan KesembilanBelas
Hendaknya bagi Wanita Bersikap Malu dan Berupaya untuk Menutup Auratnya
Jika memang diperlukan untuk membawa HP keluar rumah, kemudian ada yang menelepon anda
dalam keadaan anda masih berada di luar rumah, atau di jalan misalnya, maka wajib bagi anda
untuk bersikap malu dan berupaya menutup aurat, juga rendahkan suara anda, dan ucapkanlah
perkataan yang baik.
Waspadalah dari apa yang diperbuat oleh kebanyakan wanita berupa sikap bermegah-megahan dan
kurangnya rasa malu di hadapan orang lain (yang bukan mahramnya), di jalan, di pasar, berbicara
dengan mengeraskan dan memperindah suaranya, bahkan terkadang menyingkap lengannya ketika
sedang menelepon tanpa memperhatikan akan terlihatnya perhiasan yang ada pada dirinya dan
sebagian anggota tubuhnya. Yang wajib bagi si wanita tadi ketika menggunakan telepon (HP)
adalah meletakkannya di dalam kerudungnya, atau menggunakannya (berbicara, mengirim sms, dan
yang lainnya) dengan orang yang dia kenal saja dari kalangan mahramnya atau wanita-wanita yang
shalihah.
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman
ن ل ق ض و ر م ه ب ل ي ق ذي ف ل ا ع م ط ي ف ل و ق بال ن ع خض ا ت ل ن ف ت ي تق ا ن إ ساء الن ن د م [ ح كأ ن ت س ي ل نب ال ساء يا ن
ى أول ال ية ل جاه ال رج+ ب ت ن رج ب ا ت ول ن ك وت ي ي ب ف ن ر ق فا * و # و ر ع لا م # و ق
Wahai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kalian bertakwa.
Maka janganlah kalian melembuatkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginan (jelek)lah
orang yang ada penyakit dalam hatinya, namun ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah
kalian tetap tinggal di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti
orang-orang Jahiliyah yang dahulu. (Al-Ahzab: 32-33)
Bimbingan Keduapuluh
Jangan Mengikuti Kuis dengan Segala Bentuknya
Di antara penggunaan HP yang menyelisihi nilai syar’i adalah ikut serta dalam apa yang dinamakan
dengan ‘Kuis berhadiah dalam HP’. Gambaran pelaksanaannya adalah operator memberikan
informasi kepada anda tarif peneleponan tertentu (untuk kemudian anda diminta menghubungi
operator tersebut) atau anda diminta mengirim sms dengan tarif per-sms sekian dan sekian,
kemudian ketika anda tepat dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh operator tadi, berarti
anda telah terjun ke dalam persaingan di antara ribuan penelepon lain dari berbagai tempat. Uang
yang mereka (operator) dapatkan itu adalah hasil dari banyaknya penelepon yang jumlahnya
mencapai berlipat-lipat.
Ini adalah bentuk penipuan dan memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan juga termasuk
ke dalam hukum perjudian. Wal ‘iyadzubillah.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :
م لك ع ل وه ب ن ت اج ف ان ط شي ال ل م ع ن م س ج ر لام ز أ ال و صاب ن لأ ا و ر س ي م ال و ر م لخ ا ا نم وا إ ن آم ذين ل ا ا يه+ يا أ
ر ك ذ ن ع م دك ص ي و ر س ي م ال و ر خم ي ال ف ضاء غ ب ال و ة او عد ال م ك ن بي ع يوق ن أ ان ط ي د الش ي ير ما ن * إ ون ح ل ف ت
ون ه ت ن م م ت ن أ ل ه ة ف ا صل ال ن ع و له ال
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu
bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum)
khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat; Maka
berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Al Maidah: 90-91)
Al- Maisir adalah perjudian.
Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman :
ل باط بال م ك ن ي ب م لك ا و م وا أ ل ك تأ لا و
Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan
jalan/cara yang bathil. (Al-Baqarah: 188)
Bimbingan Keduapuluh Satu
Kepada Siapa Anda Memberikan Nomor Telepon Anda?
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman :
اب ق ع ال ديد ش له ن ال إ له وا ال تق ا و ان و د لع ا و م إث ى ال ل وا ع ون ا تع لا وى و تق ال ر و ب ى ال ل وا ع ن عاو ت و
Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolongmenolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah sangat berat siksa-Nya. (Al-Maidah: 2)
Wajib atas seorang muslim untuk memilih teman-teman yang baik, yang bisa menjadi
pembantu/penolongnya dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Teman
dan saudara yang seperti itulah yang anda bisa memberikan nomor anda kepadanya. Karena
tidaklah anda akan mendapati pada mereka kecuali kebaikan dan kesediaannya untuk membantu
anda dalam meraih keridhaan Allah ‘azza wa jalla, dan tentunya mereka pun juga memiliki adabadab
syar’i yang senantiasa mereka jaga ketika menelepon dan berbicara dengan anda.
Di samping itu, orang-orang yang bukan orang shalih dan bertaqwa mereka tidak ada upaya untuk
menjaga adab-adab seperti ini. Sehingga terkadang dia menelepon anda ketika waktu shalat
misalnya, atau menelepon anda di penghujung malam dalam rangka sekedar bercanda, atau bahkan
bisa jadi akan mengirim kepada anda gambar-gambar yang tidak senonoh dan yang lainnya dari
berbagai bentuk dan warna kejelekan. Maka bersikap waspada dari mereka itu (orang yang tidak
shalih dan tidak bertaqwa) akan lebih selamat.
Bimbingan Keduapuluh Dua
Jangan Mengangkat Suara Melebihi Kebutuhan
Di antara wasiat Luqman Al-Hakim adalah sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah ‘azza wa jalla
dalam surat Luqman, tatkala dia berkata kepada anaknya
ير م  ح! ال " ت! و  ص  ل ات   و! لص  ا   ر  نك   ن أ ( إ   ك ت! صو  ! ن م ! ض" غض! ا  و   ك ي! مش  ي ف ! د ص! اق   و
Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk
suara ialah suara keledai. (Luqman: 19)
Al-Imam Ibnu Katsir berkata dalam Tafsir-nya III/44:
“Firman Allah ‘azza wa jalla : ‘dan lunakkanlah suaramu’, maknanya adalah jangan berlebihan
dalam berbicara dan jangan mengangkat suaramu dengan perkataan yang tidak ada
faidahnya, oleh karena itulah Allah berfirman: ‘Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara
keledai.’ Al-Imam Mujahid dan yang lainnya mengatakan : ‘Sesungguhnya sejelek-jelek suara
adalah suara keledai, yakni yang paling buruk dari mengangkat suara adalah yang kerasnya
menyerupai suara keledai, di samping itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu
wa ta’ala . Penyerupaan yang seperti ini mengandung pengharaman dan celaan yang sangat
keras terhadapnya, karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
ه ئ ي ق ود يع ،ثم يء ق :ي لب كالك ه ت ب ي ه ئد ف ا الع سوء ال ل ث نا م ل يس ل
Tidak ada bagi kami permisalan yang jelek. Permisalan seorang yang meminta kembali suatu
pemberian yang diberikannya kepada orang lain itu seperti anjing yang muntah kemudian menjilat
kembali muntahannya tadi. (HR. Al-Bukhari, Ahmad, An-Nasa’i, At-Tirmidzi, Ath-Thahawi, Al-
Baihaqi, dari shahabat Ibnu Abbas, dan dari shahabat Abu Bakr, sebagaimana dalam Shahihul Jami’
no. 5426. Dan lafazh yang seperti ini adalah lafazh An-Nasa’i dalam As-Sunan Al-Kubra IV/124)
Maka dari sini jelaslah bahwa seorang muslim itu tidaklah mengangkat suaranya melebihi
kebutuhan atau berbicara yang tidak ada faidahnya.
Bimbingan Keduapuluh Tiga
Jangan Sekali-kali menutup HP ketika Lawan Bicara Sedang Berbicara, kecuali jika ada
Maslahat yang lebih besar
Seorang muslim itu hendaknya berhias dengan akhlak yang mulia dan sifat yang agung
sebagaimana yang telah dianjurkan dalam syari’at agama kita yang lurus. Allah Ta’ala berfirman:
يم } ظ  ع 6 ق" ل" على خ     ل   نك( إ  { و
Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar di atas akhlaq yang agung. (Al-Qalam: 4)
Disebutkan pula dalam sebuah hadits:
ا# ق ل ناس خ حسن ال كان رسول ال صلى ال عليه وسلم أ
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. (HR. Al-
Bukhari 5850, Muslim 2150 dari shahabat Anas radhiyallahu ‘anhu)
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda:
Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara
mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling bisa bersikap baik terhadap keluarganya. (HR.
At-Tirmidzi 1162, Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, At-Tirmidzi berkata: “Ini adalah hadits hasan
shahih.” Asy-Syaikh Al-Albani berkata dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi no. 1162 : “Ini adalah
hadits hasan shahih”. Beliau juga berkata dalam Shahih Al-Jami’ : 1232 : “Ini adalah hadits shahih”.
Hadits ini disebutkan juga di dalam As-Silsilah Ash-Shahihah no. 284)
Menutup HP dengan cara seperti ini (yakni ketika lawan bicara sedang berbicara) akan
menghilangkan cerminan adab islami dan sifat yang mulia.
Bimbingan Keduapuluh Empat
Jaga Kesehatan
Di antara perkara yang wajib untuk diperhatikan adalah menjaga kesehatan, karena ini merupakan
salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang besar dan wajib untuk dipergunakan dalam
meraih keridhaan-Nya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda:
نعمتان مغبون فيها كثير من الناس :الصحة والفراغ
Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia melalaikannya: (1) kesehatan, dan (2) waktu luang.
(HR. Al Bukhari 7049)
Oleh karena itulah kebiasaan menggunakan HP dan lama dalam berbicara - dan yang lebih parah
dari itu adalah gelombang sinyal yang kuat - terkadang bisa memberikan pengaruh yang berbahaya
terhadap manusia -wallahu a’lam-. Maka berhati-hatilah darinya demi menjaga keselamatan
(kesehatan), dan (nilai) keselamatan itu tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya.
Dan sekarang silakan anda perhatikan nukilan sebagian tulisan dalam pembahasan ini berupa
bahaya (efek negatif) dari penggunaan HP berikut
Bahaya (efek negatif) HP terhadap Kesehatan
Riset ilmiah yang dilakukan dengan sangat teliti oleh seorang peneliti Saudi yaitu Dr. Sari’ bin
Hamd Ad Dausri - seorang ahli di bidang THT (telinga, hidung, dan tenggorokan), dan dia adalah
kepala lembaga Al-Jum’iyyah As-Su’udiyyah urusan THT, kepala, dan leher - telah mengungkap
tentang hilangnya indera pendengaran salah seorang pekerja Saudi sebagai akibat dari penggunaan
HP dengan frekuensi yang sangat tinggi.
Dr. Ad-Dausri menyimpulkan hasil penelitiannya tersebut ketika memeriksa pasien mobile klinik di
RS Universitas King Abdul Aziz, Saudi. Pasien tersebut adalah seorang pekerja berusia empat puluh
tahun. Ia mengeluhkan pendengaran pada telinga kanannya berkurang selama tiga bulan, di samping
rasa hangat dan rasa sakit di telinga. Dia mengatakan bahwa gejala ini terjadi ketika beberapa menit
menggunakan ponsel menit dan baru hilang satu jam setelah menggunakan ponsel.
Dr. Sari’ menambahkan, bahwa pasien tersebut menggunakan ponsel lebih dari 90 menit dalam
sehari dan tepat pada telinga kanannya. Hal itu berlangsung selama lebih dari dua tahun.
Kemudian dia rutin berkunjung ke klinik setiap tiga bulan. Setelah dilakukan pemeriksaan medis
secara seksama, terlihat bahwa pendengaran berkurang sekitar 25 desibel pada telinga kanan.
Berkurangnya pendengaran tersebut semakin besar dengan bertambahnya waktu penggunaan
ponsel. Kemudian si pasien diminta menggunakan ponsel di telinga kirinya. Setelah 6 bulan
pendengaran di telinga kanan mulia membaik. Telinga kanan semakin membaik ketika pengunaan
ponsel dihentikan. Namun ketika diulang kembali menggunakan ponsel pada telinga kanan tersebut,
pendengaran kembali berkurang. Maka pasien disarankan untuk menggunakan telepon biasa dan
mengurangi penggunaan ponsel, dan mengurangi penggunaan speakerphone, di mana pasien
mengurangi penggunaan ponsel sampai 15 menit sehari. Dengan demikian sembulah
penderitaannya, namun si pasien tetap mengalami sedikit penguraan pendengaran selamanya. Dr
Ad-Dausari mengungkapkan hal itu dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Organisasi
Kesehatan Dunia berjudul “efek ponsel terhadap kesehatan dan perlunya penelitian lebih lanjut”
bahwa semakin meningkat penggunaan telepon selular berarti semakin menambah efek biologis dan
efek kesehatan. Akibat pajanan terhadap elektro-magnetik mobile gelombang perangkat, atau
menara transmisi booster. Di mana penelitian yang dipublikasikan menunjukkan adanya efek
kerusakan kesehatan, seperti: kelelahan, sakit kepala, pusing, dan gangguan tidur. ….
* * *
Mengambil Manfaat dari HP
1. Menyambung hubungan dengan keluarga dan kerabat anda (silaturahim).
2. Menelepon para ‘ulama dan bertanya kepada mereka tentang beberapa masalah yang terjadi.
3. Membantu memenuhi kebutuhan anda baik dalam perkara agama maupun dunia.
4. Merekam suara bacaan Al-Qur’an, tulisan, dan muhadharah.
5. Mengambil manfaat dari situs-situs internet yang bermanfaat.
6. Turut serta dalam kegiatan yang ilmiah di internet.
7. Membangunkan orang tidur (misalnya dengan mengaktifkan jam alarm).
8. Sebagai pengingat jadwal kegiatan anda baik umum maupun khusus, dan termasuk juga
adalah sebagai peringatan telah masuknya waktu shalat.
9. Mengetahui keadaan (kabar) seorang alim.
10. Dakwah di jalan Allah.
11. Mengambil gambar (foto) pemandangan alam yang tidak ada gambar makhluk bernyawa yang
dengannya akan membantu anda dalam mengingat Allah sehingga akan bertambahlah keimanan
anda kepada Allah ta’ala sebagai Dzat yang Maha menciptakan, Rabb, pemberi rizqi, dan yang
mengatur alam semesta ini dan Dia adalah Ilah yang satu (satu-satunya Dzat yang berhak diibadahi)
tidak ada sekutu bagi-Nya.
Sungguh indah apa yang diungkapkan oleh seseorang :
وفي كل شيء له آية …تدل على أنه واحد
Dan segala sesuatu di alam ini merupakan ayat (tanda) bagi-Nya
Yang menunjukkan bahwa Dia adalah Dzat yang Maha Esa.
12. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan.
Catatan penting
Beberapa bimbingan dalam menggunakan HP yang telah disebutkan di atas, juga bisa dijadikan
bimbingan dalam menggunakan komputer dan internet jika didapati pada keduanya beberapa
kondisi yang sama dengan yang di HP.
. والحمد ل رب العالمين
وصلى ال وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين

sumber : (diterjemahkan oleh Ust. Abu ‘Abdillah Kediri, dari
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=368419)
Sumber Artikel :
http://www.assalafy.org
dikompilasi oleh : Abu 'Umar Rengga

Tidak ada komentar: